fsg_haskovo

 

Flower 1

 

 

Специалност: "Електронна търговия" 

Обучението съответства на нарасналото търсене на специалисти, които наред с икономическите си познания, притежават компютърни умения, могат да използват модерни софтуерни продукти, владеят чужди езици. Завършилите специалността притежават задълбочени, профилирани и специализирани знания и умения в областта на приложенията на информационните технологии в бизнеса.

Учениците ще могат да:

  • Проектират, разработват, поддържат електронни продукти за решаване на разнообразни бизнес задачи;
  • Разработват програмен код с използване на подходящи алгоритми и структури от данни;
  • Използват възможностите за създаване на динамични сайтове в Интернет;
  • Работят със системи за eлектронни разплащания;
  • Ползват различни търговски и банкови услуги в Интернет;
  • Вземат аргументирани решения в областта на информационните и комуникационни технологии и електронния бизнес.

Възможна реализация: Завършилите специалността са подготвени да прилагат новите информационни технологии в различни области на икономиката – в маркетингови агенции, банки и застрахователни дружества, в търговията, транспорта, държавната администрация, като аналитици, проектанти, експерти, консултанти. 

Форма на обучение: дневна

Образование: средно

Изходящо образователно равнище: Диплома за средно образование след завършен 12 клас и Свидетелство за професионална квалификация трета степен след положени държавни квалификационни изпити по теория и практика на професията.

Интензивно изучаван език: английски

Срок на обучение: 5 години

Приемни изпити:

Тест по български език и литература

Тест по математика

Балът се образува от:

Оценката от тест по български ези и литература;

Утроената оценка от тест по математика;

Оценката по математика и български език и литература от удостоверението за завършен VII клас

График на приема след VII клас:

Тест по български език и литература: 21.05.2014г.

Тест по математика: 23.05.2014г

Специалности