Финансово-стопанска гимназия "Атанас Буров" Хасково

 

1.ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ВСИЧКИ СЛУЖИТЕЛИ ВЪВ ФСГ „АТАНАС БУРОВ“ В СЛУЧАИ НА ТОРМОЗ И НАСИЛИЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ – учебна 2019/2020 година

2.АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО ВЪВ ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ „АТАНАС БУРОВ“

3.План за работа на УКС

4.Политика за развитие на училищната общност на ФСГ „Атанас Буров“(2019 – 2020 уч.  г

5.Политика за утвърждаване на позитивна дисциплина(2019/2020 уч. г.)

6.ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ИНТЕРВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕ И ТОРМОЗ ВЪВ ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ „АТАНАС БУРОВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

7.Политика за изграждане на позитивен организационен климат във ФСГ „Атанас Буров“ за учебната 2019/2020 г.

8.Политика за подкрепа за личностно развитие на Финансово-стопанска гимназия „Атанас Буров“(2019/2020 уч. г.)

9.ПЛАН ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

10.ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ИНТЕРВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И ТОРМОЗА ВЪВ ФСГ „АТАНАС БУРОВ“ ЗА УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА  НА НИВА УЧИЛИЩЕ И КЛАС

 

 

Home