fsg_haskovo

Професия: "Икономист"
Специалност: "Икономика и мениджмънт" 


Обучението дава възможност за придобиване на специализирани теоретични знания и практически умения в областта на банкирането, банковия мениджмънт и финансовите пазари.

 

 

Практическа насоченост

Успешна реализация на пазара на труда

Развитие на международните връзки и търговската дейност

Насърчаване на предприемачеството

Придобива умения

Да извършва управленски дейности

Да ръководи собствена фирма

Да извършва сложни бизнес анализи


  • Форма на обучение: дневна

    Образование: средно

    Изходящо образователно равнище: Диплома за средно образование след завършен 12 клас и Свидетелство за професионална квалификация трета степен след положени държавни квалификационни изпити по теория и практика на професията.

Срок на обучение: 5 години