fsg_haskovo

Професия: "Финансист"
Специалност: "Банково дело" 


Обучението дава възможност за придобиване на специализирани теоретични знания и практически умения в областта на банкирането, банковия мениджмънт и финансовите пазари.

Учениците ще могат да:

  • Интерпретират и прилагат законодателните норми в банковата сфера;
  • Консултират клиентите относно предлаганите от банките продукти и услуги;
  • Решават конкретни задачи при кредитиране на икономическите агенти;
  • Работят с банкови програмни продукти на базата на електронни информационни технологии;
  • Вземат управленски решения от компетенциите на среден банков специалист.

Възможна реализация: Касиер – счетоводител, материално отговорно лице в банковия сектор, служител в търговски банки, финансово-брокерски къщи, инвестиционни фондове и други финансови институции.

Форма на обучение: дневна

Образование: средно

Изходящо образователно равнище: Диплома за средно образование след завършен 12 клас и Свидетелство за професионална квалификация трета степен след положени държавни квалификационни изпити по теория и практика на професията.

Срок на обучение: 5 години