fsg_haskovo

Професия: "Данъчен и митнически посредник"

Възможности за професионална реализация

Професията на данъчния и митническия посредник осигурява широко поле за професионална реализация и лична изява, което улеснява намирането на работа след придобиването на професионална квалификация. Развитието на частния бизнес обуславя и необходимостта от квалифицирани данъчни и митнически посредници. 
Данъчният и митническият посредник се реализират в митническите бюра и учреждения и в звената на данъчната администрация. Практиката в тези учреждения показва необходимостта от млади специалисти в областта на данъчното и митническото законодателство, които да осъществяват дейности като: митнически надзор и контрол върху стоки и превозни средства, данъчен контрол върху стопанската дейност на данъчните субекти, изчисляване и събиране на митнически сборове и държавни вземания, участие в оформянето на митническата и данъчната документация, изготвяне на протоколи, извлечения и други документи, на различни форми и отчети и др. 

 

Срок на обучение: 5 години