Финансово-стопанска гимназия "Атанас Буров" Хасково

 

Справка за средните резултати на учениците
от НВО 10. клас

Справка за средните резултати на учениците
от Държавни зрелостни изпити

Заповед НВО

Заповед за определяне на дати за провеждане на изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас и за определяне на график на дейностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас за учебната 2023/2024 година

Заповед за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ДИППК) и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ/ДИППК през учебната 2023/2024 година

Дати за провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация - частта по практика на професията и на задължителния държавен изпит чрез защита на дипломен проект в практическата част за учебната 2023/2024 г., както следва:

Дати за провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация - частта по теория на професията и на задължителния държавен изпит чрез защита на дипломен проект в теоретичната част за сесиите на учебната 2023/2024 г., както следва:

Срокове за подаване на заявление за допускане до изпитите по чл. 1, ал. 2, т. 2 и 3 от Наредба № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация за учебна 2023/2024 година, както следва:

 

Home