fsg_haskovo

 

Професионални компетенции и реализация

Работа с компютърни системи,

периферните  устройства  и мрежи в конкретни словия;

разработване и използване на приложен софтуер за управление на персонала, за човешките ресурси, за счетоводствата на фирмите и поделенията им;

инсталиране и администриране на  необходимия приложен и системен софтуер за работа с компютърна система;

създаване  и използване на web приложения съгласно маркетинговата стратегия на фирмата,  електронните системи за бизнес, търговия и услуги и др.

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията "Икономист-информатик" могат да заемат длъжности, които съответстват на "Националната квалификация на професиите" в областта на информатиката, както и в професиите: "Аналитични специалисти по програмно осигуряване на компютърни системи";  "Специалисти по маркетинг, снабдяване и пласмент"; "Други аналитични специалисти по стопанската ефективност"; "Икономисти"; "Помощен персонал по осигуряване на снабдяването".
Завършилите специалността "Икономическа информатика" могат да се реализират професионално и във всички други сфери на пазарното стопанство.

Срок на обучение: 5 години