fsg_haskovo

Професия: "Оперативен счетоводител"

Обучението дава възможност за придобиване на специализирани теоретични знания и практически умения в областта на оперативното счетоводство.

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Разширени познания по общи икономически дисциплини (макроикономика, микроикономика, основи на управлението, икономически теории, планиране и прогнозиране);
 • Основни познания във сфери, косвено свързани с икономиката (право, математика, социология, чужди езици и др.);
 • Общи специални знания в областта на финансовото счетоводство, теорията на контрола, финансово-стопанския анализ на предприятието, управленското счетоводство, данъчния контрол, одитинга;
 • Профилирани знания и умения чрез обучение по специализирани дисциплини (счетоводство на застрахователните и осигурителните дружества, контрол в социалното осигуряване, банков контрол, съдебно-счетоводни експертизи, контрол в застраховането);

ДА МОЖЕ:

 • Да прилага комплексно изучените общотеоретични, специални и специализирани икономически знания при изграждането на финансово-счетоводните системи в държавните структури, частните фирми и т.н.;
 • Да познава едностранното и двустранното счетоводство, отразяването и движението на средствата и източниците на тяхното формиране;
 • Да организира счетоводната, финансовата дейност и вътрешния финансов контрол в предприятието;
 • Да осъществява счетоводния процес в неговата пълна завършеност;
 • Да изгражда и анализира финансовите отчети на предприятието;
 • Да борави с нормативната уредба на страната.
 • Да притежава способност и да извършва съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи;
 • Да съблюдава нормативите за контрол върху финансовите средства на предприятието.

Форма на обучение: дневна

Образование: средно

Изходящо образователно равнище: Диплома за средно образование след завършен 12 клас и Свидетелство за професионална квалификация трета степен след положени държавни квалификационни изпити по теория и практика на професията.

Срок на обучение: 5 години