Финансово-стопанска гимназия "Атанас Буров" Хасково

 МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Училищна политика за превенция и интервенция на насилие и тормоз

Подкрепа за личностно развитие на ученика

Изграждане на позитивен организационен климат

Утвърждаване на позитивна дисциплина

Развитие на училищната общност

АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО

План на дейностите за превенция и интервенция на насилието и тормоза

План за работа на училищния координационен съвет за противодействие на училищния тормоз между учениците

ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ВСИЧКИ СЛУЖИТЕЛИ ВЪВ ФСГ „АТАНАС БУРОВ“ В СЛУЧАИ НА ТОРМОЗ И НАСИЛИЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ

Училищен координационен съвет за противодействие на училищния тормоз между учениците в състав:

Председател: Станко Василев Станкев - зам. директор УД

Членове:

1. Янко Желев – старши учител

2.Недялка Манахилова – училищен психолог

3.Костадин Иванов – главен учител

4.Борис Пецов – старши учител и класен ръководител

5.Делян Димов – старши учител

 

Home